De Vreedzame School
De Vreedzame School
Op de Kennemerpoort vinden we goede omgangsvormen belangrijk. Door een goede communicatie tussen kinderen onderling, maar ook met de leerkrachten en de ouders, verlopen contacten op een prettige manier.
Enkele jaren geleden hebben we de “code gewenst gedrag” voor de leerlingen en voor de leerkrachten vastgesteld. U kunt deze codes ook op onze site opzoeken. We hebben bewust niet gekozen voor een “Pestprotocol”, we willen uitgaan van het positieve.
Toch wilden we meer, daarom is de Kennemerpoort in januari 2009 gestart met deelname aan het programma van de Vreedzame School.
 
Een Vreedzame School is een school, waarin iedereen (leerlingen, personeel, ouders, ondersteunend personeel) zich betrokken en verantwoordelijk voelt, en op een positieve manier met elkaar omgaat. Het is een school waar leerlingen een stem hebben, waar leerlingen invloed kunnen uitoefenen op en verantwoordelijk zijn voor het klimaat in de klas en school, op hun eigen leeromgeving en hun eigen ontwikkeling. Door middel van training van de leerkrachten en een serie lessen voor de leerlingen leert iedereen op school (nog) beter met elkaar om te gaan. De aanpak heeft wel tijd nodig om de school in te groeien.
 
 
De Vreedzame School is een integraal programma voor de basisschool. Het programma is inmiddels al op zo'n 350 basisscholen in Nederland met succes ingevoerd. De Vreedzame School geeft scholen een goede handreiking om invulling te geven aan hun pedagogische opdracht en te werken aan een eigen pedagogische huisstijl.
Een belangrijk thema van De Vreedzame School is het op een positieve manier oplossen van conflicten.  De doelstelling van het programma is echter breder: de school ontwikkelt zich tot een democratische school, waarin alle leden (leerlingen, leerkrachten en ouders) een stem hebben, zich gehoord en gezien voelen, zich positief gedragen tegenover elkaar, zelfstandig zijn, en zich verantwoordelijk voelen voor het geheel. Hierdoor wordt bijgedragen aan een prettig leer- en werkklimaat. We bereiden onze leerlingen voor op het leven in een democratische samenleving, en stimuleren actief burgerschap.
 
Wilt u meer achtergrondinformatie klik dan op http://www.devreedzameschool.nl/