Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad


De inspraak van de ouders  is geregeld via de Medezeggenschapsraad. De MR leden van de Kennemerpoort worden, volgens een landelijk vastgesteld reglement, gekozen en benoemd voor de periode van twee jaar. De MR bestaat uit een oudergeleding (vijf ouders) en een personeelsgeleding (vijf leerkrachten). De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet op de Medezeggenschap.
Over tal van zaken hebben beide geledingen advies- en / of instemmingsrecht. Niet alleen heeft de MR deze rechten voor het beleid van de school, maar zij kan ook aan het Schoolbestuur adviseren. De vergaderingen zijn openbaar en data ervan worden in de nieuwsbrieven vermeld. Meer informatie over de MR vindt u op onze website.


 
De directeur is adviseur van de MR en kan gevraagd worden om toelichting te geven over bepaalde zaken. Hij vertegenwoordigt dan het bestuur. Indien de MR dit wenst, kan zij middels een schriftelijk verzoek overleg aanvragen met het schoolbestuur.
De directeur kan dus geen lid zijn van de MR.
 
Het overleg met het bestuur is door de Alkmaarse scholen voor Openbaar Primair Onderwijs georganiseerd in de vorm van een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Daarin hebben zitting: afgevaardigden van de Medezeggenschapsraden van alle scholen van het Openbaar Primair Onderwijs (OPOA) in Alkmaar.
De GMR vergadert circa 8 keer per jaar.