Cultuurplan
Sinds het schooljaar 2005-2006 maakt de Kennemerpoort gebruik van de
Regeling ‘versterking cultuureducatie in het primair onderwijs’.
Voorwaarde voor deze subsidie was het maken van een cultuurbeleidsplan, een beschrijving van de visie van de school.
 
Dit aangepaste beleidsplan sluit aan bij de bestaande situatie en omvat de volgende punten:
 • Wat is onze visie?
 • Hoe pakken we dat aan?
 • Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
 
Wat is onze visie op cultuur?
 
Kinderen leren zich gaandeweg open te stellen voor wat zich aan kunst, media en cultureel erfgoed voordoet.
Wat betekent dit voor de kinderen?
Tijdens hun basisschoolperiode komen kinderen in aanraking met verschillende uitingen van kunst en cultuur, in de eigen omgeving of via de media.
Door in aanraking te komen met verschillende verschijningsvormen van kunst, leren kinderen dat er verschillende uitingsvormen zijn; dat indrukken, ervaringen en emoties op verschillende manieren kunnen worden vormgegeven.
Eigen ervaring en beleving geven betekenis aan activiteiten. De maker van een kunstwerk/vorm geeft zijn/haar visie op of beleving van de werkelijkheid weer. De kijker (of luisteraar) is vrij om zelf een eigen betekenis aan hetgeen hij/zij waarneemt (of hoort) te geven.
Het vermogen om na te kunnen denken over eigen of andermans activiteiten, verleden en producten stimuleren het bedenken en formuleren van strategie en bedoeling.
 
Hoe ziet ons cultuuraanbod eruit?
We hebben een doorgaande lijn voor cultuureducatie voor de hele basisschoolperiode.
We hebben culturele activiteiten verdeeld in de volgende items:
 
 • 1          Cultureel erfgoed
 • 2          Drama
 • 3          Dans
 • 4          Muziek
 • 5          Beeldende vorming (en Kunst in school)
 • 6          Poëzie en literatuur, media.
 
Per jaar krijgen één á twee items schoolbreed extra aandacht.
Daarbij ligt het accent op kijken naar en zelf doen.
Er is geld gebudgetteerd  voor cultuureducatie, dit is mogelijk door de rijksregeling ‘versterking cultuureducatie in het primair onderwijs’ en de bijdrage van €6,- van de ouderraad bij elkaar op te tellen.
Uiteindelijk is zo een cyclus ontstaan, waarin kinderen in hun basisschoolperiode met alle facetten van cultuur kennismaken.
Er is werkgroep Cultuur, bestaande uit leerkrachten van de verschillende locaties en bouwen.
 
 
 
 
 
Hoe pakken we het aan?
 
We kopen het cultuuraanbod in bij CultuurPrimair van Artiance Alkmaar, waarom:
 • Omdat we dan gebruik kunnen maken van de expertise van professionals op gebied van cultuureducatie.
 • CultuurPrimair sluit aan bij onze wens: cultuur “beleven en doen”.
 • We maken gebruik van een centraal loket cultuureducatie met een gestructureerd aanbod, dit is tijdbesparend.
 • Een meerjarenplanning en een duidelijke financiering.
 • Garantie voor een doorgaande lijn.
 • De school kan met ondersteuning een eigen koers kiezen.
 • De leerling staat centraal.
 
 
Cultuureducatie volgens CultuurPrimair:
 • Verhalen leren vertellen met kunstzinnige middelen.
 • Verhalen van kunstwerken leren verstaan.
 • Verhalen in de sporen van je eigen verleden leren kennen.
 • Verhalen in de sporen van het verleden van anderen leren kennen.
 
Deze visie/opzet sluit aan bij de Kennemerpoort:
 • Ik en Zij, Toen en Later, Zien/luisteren en Doen.
 
Cultureel erfgoed;
 
De schoolgebouwen van de Kennemerpoort staan dicht bij de binnenstad. Voor de school is het heel eenvoudig die plaatsen te bezoeken die horen bij de geschiedenis van Alkmaar.
De Kennemerpoort heeft cultureel erfgoedlessen ontwikkeld van groep 1 t/m 8.
 
Groep 1-2
A Huizenwandeling: Aan de hand van een boekje/foto’s wordt een wandeling gemaakt. Het is geen vastgestelde route de wandeling kan rond beide locaties gemaakt worden. Er staan foto’s in; bv. een klokgevel, opdracht “kijk of je zo’n gevel ziet”.
 
B Bezoek aan de Hout en de Kinderboerderij in de Hout.
 
Groep 3
Bezoek aan de kaasmarkt.
 
Groep 4
Rondvaarttocht door de Alkmaarse grachten en Singel
 
Groep 5
Een bezoek aan het Waaggebouw en het Kaasmuseum
 
Groep 6
Bezoek aan de Schutterszaal in het Stedelijk museum. En/of
Een bezoek aan de korenmolen het Rode Hert of een andere molen.
 
Groep 7
Bezoek aan het Archeologisch Museum. En/of
Een stadswandeling aan de hand van een al bestaand Stadswandelingboekje met opdrachten of een gids.
 
Groep 8
Bezoek aan de Grote Kerk met gids.
 
 
Hoe ziet het Cultuur Primairaanbod er in de praktijk uit?
 
Bureau CP stelt gedurende drie schooljaren een gevarieerd programma cultuureducatie samen volgens de eerdergenoemde uitgangspunten.
Dit kost jaarlijks een basisbedrag van € 9,- per leerling.
De kosten van Cultuur Primair worden bovenschools door ons bestuur stichting Ronduit betaald.
 
Schooljaar Cultureel aspect extra
2016-2017 erfgoed Rijksmuseum
Erfgoedlessen Kpoort
2017-2018 Muziek en media en/of literatuur Van Goghmuseum
Erfgoedlessen Kpoort
2018-2019 Dans en beeldend Stedelijk museum
Erfgoedlessen Kpoort
2019-2020 Theater en erfgoed
Enz.
Rijksmuseum
Erfgoedlessen Kpoort
 
De ouderbijdrage van de OR
 
De ouderraad budgetteert € 6,- per kind per jaar voor extra culturele activiteiten.
Voor de groepen 6 t/m 8 wordt hiervan een deel (€ 4,-) van het bezoek aan een museum in Amsterdam betaald. Het overige deel wordt betaald door “stichting “Vrienden van de Kennemerpoort”.
Voor de groepen 1 t/m 5 wordt deze €4,- besteed aan een extra activiteit, aansluitend bij het thema van Cultuur Primair.
Er wordt gemiddeld € 2,- uitgegeven aan de cultureel erfgoedles per klas.
 
Ander cultuuraanbod
 
Soms wordt gebruik gemaakt van andere cultuuraanbieders. Via de Culturij (Artiance) ontwikkelen we nieuwe activiteiten. We maken graag gebruik van pilots en andere extra aanbiedingen, want de Kennemerpoort heeft cultuur hoog in het vaandel.
 
 
 
 
Oorspronkelijk Cultuurbeleidsplan OBS de Kennemerpoort, vastgesteld op 7juni 2006.
Aangepast op 13.07.2017