Schoolondersteuningsprofiel
Wat is een schoolondersteuningsprofiel?
U kunt het volledige document hier downloaden
Ondersteuningsprofiel


Het schoolondersteuningsprofiel is een voortvloeisel vanuit de wet op Passend Onderwijs, (2014) het voorliggende profiel is het eerste met die naam (als opvolger van het vroegere Zorgprofiel)
In het schoolondersteuningsprofiel wordt ten minste eenmaal per 4 jaar vastgelegd welke ondersteuning onze school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities onze school heeft voor de toekomst. We nemen ons profiel iedere periode opnieuw door, en passen het dan aan naar de actualiteit. Het profiel kan tussentijds in de planperiode bijgesteld worden.
Leerkrachten, schoolleiding en bestuur stellen samen het profiel op. Leerkrachten en ouders hebben adviesrecht via de medezeggenschapsraad.

Waarom een schoolondersteuningsprofiel?
Elke school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te hebben. Met dit profiel laat onze school zien welke extra ondersteuning we uw kind kunnen bieden. Daardoor weet u waar u aan toe bent, als het gaat om de mogelijkheden van onze school. Op basis van het profiel bekijken we welke expertise we nog moeten ontwikkelen en wat dat betekent voor de (scholing en toerusting van) onze leerkrachten.
Het schoolondersteuningsprofiel is belangrijk voor:
  • Ouders. Het biedt u informatie – wat kunt u verwachten van de school?
  •  De school. We zetten de beleidslijn uit – tevens tonen we de ambities.
  • De inspectie. We leggen verantwoording af.
  • Collega-scholen in ons werkgebied. We stemmen met elkaar af.
  • Het samenwerkingsverband. Er ontstaat overzicht over het geheel – bieden de scholen samen een dekkend netwerk?
Relatie met het ondersteuningsplan van Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland

Het samenwerkingsverband legt alle profielen bij elkaar om te beoordelen of het daarmee een dekkend aanbod kan realiseren. Doel is immers dat alle leerlingen passend onderwijs krijgen. Op basis van de schoolprofielen stelt het samenwerkingsverband de basisondersteuning vast. Dit is de ondersteuning die alle scholen kunnen bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om ondersteuning voor meer- en minderbegaafde leerlingen en om het omgaan met gedragsproblemen.
Ons schoolondersteuningsprofiel vloeit voort uit het ondersteuningsplan van Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland. Dat is een wettelijk verplicht beleidsdocument waarin het samenwerkingsverband beschrijft waar het voor staat en hoe het dat organiseert.
Het complete ondersteuningsplan is te vinden op de website: www.ppo-nk.nl

Relatie met Schoolplan 2015 – 2019 en de Schoolgids 2016-2107
Het schoolondersteuningsprofiel hangt bij ons samen met het meerjarenschoolplan ’15-’19 en de jaarlijkse Schoolgids. De visie die wij in zowel het Schoolplan als in de schoolgids vermelden is de volgende (citaat):
Missie
Kinderen halen het beste uit zichzelf op De Kennemerpoort.
Missie uitgeschreven:
Wij zijn een school die ruimte biedt voor de ontwikkeling van het kind binnen een rijke, veilige en stabiele omgeving. Een kansrijke plek die verbindt en sterker maakt. Binnen ons onderwijsaanbod streven wij ernaar zo passend mogelijk aan te sluiten bij verschillen tussen kinderen. Op deze wijze willen wij het beste in hen naar boven halen zodat zij aan het eind van de basisschool klaar zijn voor de overstap naar het vervolgonderwijs.